JAVNI POZIV ZA POTICAJ 2021

Na osnovu stava (1) člana 3. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male
privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2021.-2024. godine („Službene novine HNK“,
broj: 7/21) i stava (3) tačke I Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva
privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)”,
utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2021. godinu, broj: 01-1-02-
2862/21, od 23.11.2021. godine, Odluke o izmjeni teksta Javnog poziva za odabir korisnika
sredstava s pozicije Ministarstva privrede „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima
(po odluci Vlade)’, broj: 01-1-02-2933/21, od 02.12.2021. godine, a u vezi Zakona o sistemu
državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12 i 39/20) i Uredbe
o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti – de minimis pomoć („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 27/18), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog
kantona objavljuje

J A V N I P O Z I V
za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede sa pozicije
„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)”
utvrđene Budžetom HNK za 2021. godinu

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava – projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih
sredstava Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljem tekstu:
Ministarstvo), sa pozicije -„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci
Vlade)”, utvrđene u razdjelu 36, potrošačka jedinica 0003, ekonomski kod – 614500 Budžeta
Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2021. godinu („Službene novine HNK“, broj: 9/20).
Prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava vršit će se u skladu sa Odlukom o
usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije
privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)”, utvrđene Budžetom HNK za 2021.
godinu, broj: 01-1-02-2862/21, od 23.11.2021. godine (u daljem tekstu: Odluka o usvajanju
Programa utroška sredstava Ministarstva).

II MJERE, CILJEVI MJERA, KORISNICI SREDSTAVA, NAMJENA, USLOVI ZA
APLICIRANJE, KRITERIJI RASPODJELE

Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva, iz tačke I ovog Javnog
poziva, utvrđene su mjere – LOT- ovi, ciljevi mjera, korisnici sredstava, namjena, uslovi koje
moraju zadovoljiti podnosioci zahtjeva za bespovratnim sredstvima (aplikanti), kriteriji
raspodjele, te iznosi sredstava koja će biti dodijeljena odabranim korisnicima, prema
utvrđenim kriterijima.
Mjere su razvrstane u tri (3) LOT- a i to:

2

LOT 1. – POTICAJ PODUZETNICIMA POČETNICIMA ____100.000,00 KM

Ciljevi: povećanje broja subjekata male privrede na području HNK i kreiranje novih radnih
mjesta.
Korisnici sredstava: subjekti male privrede (fizička i pravna lica), sa sjedištem na području
HNK, definisani Zakonom o poticaju razvoja male privrede i zaštiti tradicionalnih djelatnosti
(obrta), („Službene novine HNK“, broj: 4/10, 1/13 i 1/16).
Izvor: Budžet HNK.
Iznos poticajnih sredstava: 100.000,00 KM.
Način korištenja poticajnih sredstava (namjena):
– troškovi prve registracije subjekta male privrede;
– nabavka opreme, računarske opreme, softverskih rješenja i materijala za rad;
– troškovi pravnih, savjetodavnih i administrativnih usluga;
– troškovi obuke i stručnog osposobljavanja zaposlenika;
– novo zapošljavanje;
– uređenje prostora za rad;
Neprihvatljivi troškovi: porez na dodanu vrijednost (PDV), reprezentacija, službena
putovanja (dnevnice, prijevoz, troškovi noćenja);
Uslovi:
Pravo prijave za poticajna sredstva Ministarstva imaju subjekti male privrede:
a) fizička lica koja se bave obrtom, registrovana nakon 01.01.2020. godine;
b) pravna lica, registrovana nakon 01.01.2020. godine, koja se bave sljedećim
djelatnostima (razvrstanim prema KD BiH 2010.):
– vađenjem rude i kamena (B), (oblasti od B05 do B09);
– prerađivačkom industrijom (C), (oblasti od C10 do C33), osim slijedećih grana, koje
nemaju pravo prijave:
 C12 – proizvodnja duhanskih proizvoda,
 C20 – proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda,
 C21 – proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih
preparata,
 C25.4 – proizvodnja oružja i municije,
 C30.3 – proizvodnja aviona i svemirskih letjelica, te srodnih prijevoznih
sredstava i opreme,
 C30.4 – proizvodnja vojnih borbenih vozila,
– informacijama i komunikacijama (J), i to samo grana J62 – računarsko programiranje,
savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima;
– stručne naučne i tehničke djelatnosti (M), i to samo grane:
✓ M72.19 – ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i
tehnološkim naukama, i
✓ M73.11 – agencije za promociju (reklamu i propagandu);

c) koji pozitivno posluju od datuma osnivanja;
d) koji imaju najmanje jednog (1) zaposlenog.
Subjekti male privrede (fizička i pravna lica), koji su bili korisnici poticajnih sredstava
Ministarstva iz LOT- a 1 – „SUFINANSIRANJE PODUZETNIKA POČETNIKA“, u 2020.
godini, nemaju pravo prijave za ovu mjeru u 2021. godini.
3

Kriteriji za odabir korisnika: broj zaposlenih; pripadnost vlasnika ciljnoj skupini (žene,
mlade osobe do 35 godina starosti, osobe sa invaliditetom); ravnomjerna teritorijalna
zastupljenost; stepen sufinansiranja; novo zapošljavanje.
Sredstva se dodjeljuju korisnicima:
– fizičkom licu (obrtu) – maksimalno do 5.000,00 KM, s tim da se za troškove
registracije dodjeljuje fiksni iznos od 500,00 KM, pod uslovom da za istu namjenu
nije dodijeljen poticaj od drugog nivoa vlasti, u periodu 2020.-2021. godina, a
– pravnom licu – maksimalno do 10.000,00 KM, s tim da se za troškove registracije
dodjeljuje fiksni iznos od 1.500,00 KM, pod uslovom da za istu namjenu nije
dodijeljen poticaj od drugog nivoa vlasti, u periodu 2020.-2021. godina.

LOT 2. – POTICAJ TEHNOLOŠKOM RAZVOJU I
DIGITALIZACIJI _____________________________ 900.000,00 KM

Ciljevi: povećanje i modernizacija proizvodnih kapaciteta, digitalizacija poslovnih procesa,
kroz ulaganja u razvoj i nabavku novih tehnologija, koje dovode do kreiranja novog, ili
usavršavanja postojećeg proizvoda, poboljšanje efikasnosti i ekonomičnosti proizvodnje i
stvaranje proizvoda sa većom dodanom vrijednosti, digitalizacija pojedinih procesa i digitalni
pristup tržištu.
Korisnici sredstava: subjekti male privrede (isključivo pravna lica), sa sjedištem na
području HNK, definisani Zakonom o poticaju razvoja male privrede i zaštiti tradicionalnih
djelatnosti (obrta), („Službene novine HNK“, broj: 4/10, 1/13 i 1/16).
Izvor: Budžet HNK.
Iznos poticajnih sredstava: 900.000,00 KM.
Način korištenja poticajnih sredstava (namjena):
– modernizacija proizvodnih kapaciteta i adaptacija prostora za rad;
– digitalizacija poslovnih i proizvodnih procesa, nabavka računarske opreme i/ili
softverskih rješenja;
– uvođenje sistema upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete;
– nabavka opreme i materijala za rad;
– troškovi obuke i stručnog osposobljavanja zaposlenika;
– novo zapošljavanje.
Neprihvatljivi troškovi: porez na dodanu vrijednost (PDV), reprezentacija, službena
putovanja (dnevnice, prijevoz, troškovi noćenja).
Uslovi:
Pravo prijave za poticajna sredstva Ministarstva imaju subjekti male privrede – pravna lica:
a) koja se bave djelatnostima (razvrstanim prema KD BiH 2010.), i to:
– vađenjem rude i kamena (B), (oblasti od B05 do B09), osim slijedećih grana, koje
nemaju pravo prijave:
 B06.1 – vađenje sirove nafte,
 B06.2 – vađenje prirodnog plina;
– prerađivačkom industrijom (C), (oblasti od C10 do C33), osim slijedećih oblasti/grana,
koje nemaju pravo prijave:
 C12.0 – proizvodnja duhanskih proizvoda,
 C20 – proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda,
 C21- proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata,
 C25.4 – proizvodnja oružja i municije,
4

 C30.3 – proizvodnja aviona i svemirskih letjelica, te srodnih prijevoznih
sredstava i opreme,
 C30.4 – proizvodnja vojnih borbenih vozila;
– informacijama i komunikacijama (J), i to samo grana J62 – računarsko programiranje,
savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima,
– stručne naučne i tehničke djelatnosti (M), i to samo grane:
✓ M72.19 – ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i
tehnološkim naukama, i
✓ M73.11 – agencije za promociju (reklamu i propagandu);
b) koji pozitivno posluju u posljednje dvije fiskalne godine (2019.-2020.);
c) koji imaju prosječno najmanje 2 zaposlena, kroz cijelu 2019.- u i cijelu 2020.- u
godinu;
Kriteriji za odabir korisnika: broj zaposlenih; stepen sufinansiranja; ravnomjerna
teritorijalna zastupljenost; broj godina prisustva na tržištu; novo zapošljavanje.

Sredstva se dodjeljuju korisnicima u visini do maksimalno 40.000,00 KM.

LOT 3. – POTICAJ OBRTIMA, STARIM I TRADICIONALNIM__________________
DJELATNOSTIMA 200.000,00 KM

Ciljevi: očuvanje obrta, zanatskih vještina i umijeća obavljanja djelatnosti, sa pretežno
ručnim radom, očuvanje kulturno – istorijskog naslijeđa.
Korisnici sredstava: subjekti male privrede (isključivo fizička lica – obrti) sa sjedištem na
području HNK, definisani Zakonom o poticaju razvoja male privrede i zaštiti tradicionalnih
djelatnosti (obrta), („Službene novine HNK“, broj: 4/10, 1/13 i 1/16).
Izvor: Budžet HNK.
Iznos poticajnih sredstava: 200.000,00 KM.
Način korištenja poticajnih sredstava (namjena):
– modernizacija i adaptacija prostora za rad;
– troškovi obuke i stručnog osposobljavanja zaposlenika;
– nabavka opreme, računarske opreme, softverskih rješenja i materijala za rad;
– promocija i sajamske aktivnosti;
– novo zapošljavanje.
Neprihvatljivi troškovi: porez na dodanu vrijednost (PDV), reprezentacija, službena
putovanja (dnevnice, prijevoz, troškovi noćenja).
Uslovi:
Pravo prijave za poticajna sredstva Ministarstva imaju subjekti male privrede – fizička lica,
koja se bave obrtom i imaju najmanje jednog (1) zaposlenog;
Kriteriji za odabir korisnika: broj zaposlenih; pripadnost vlasnika ciljnoj skupini (žene,
mlade osobe do 35 godina starosti, osobe sa invaliditetom); ravnomjerna teritorijalna
zastupljenost; stepen sufinansiranja; novo zapošljavanje.
Sredstva se dodjeljuju korisnicima u visini do maksimalno 5.000,00 KM.

III PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Pravo prijave na Javni poziv Ministarstva imaju samo subjekti male privrede – pravna lica i
fizička lica (obrtnici), sa sjedištem na području HNK, definisani Zakonom o poticaju razvoja
5

male privrede i zaštiti tradicionalnih djelatnosti (obrta), koji su eksplicitno utvrđeni kao
korisnici sredstava, za svaki pojedini LOT iz tačke II Javnog poziva.
Osim korisnika sredstava, navedeni su i dodatni uslovi u Javnom pozivu, kao eliminatorni, za
svaki LOT iz tačke II, koji se primjenjuju prilikom razmatranja prijava na Javni poziv.
Pored toga, također će automatski biti odbačena (odnosno, neće se uzimati u razmatranje):
a) elektronski nepopunjena i/ili nepotpuna prijava;
b) prijava, zaprimljena nakon isteka roka utvrđenog Javnim pozivom (vidi tačku VI);
c) prijava koja ne sadrži kumulativno opće i posebne priloge, koji se zahtijevaju u
Javnom pozivu;
d) prijava aplikanta koji nije izvršio usklađivanje registrovanih djelatnosti sa Strukturom
klasifikacije djelatnosti BiH 2010. (KD BiH 2010.), („Službeni glasnik BiH“, broj:
47/10);
e) prijava aplikanta koji nije priložio dokumentaciju, ovjerenu na način propisan u tački
IV (ispod naslova: Važne napomene) ovog Javnog poziva;
f) prijavu aplikanta u kojoj se od Ministarstva zahtijeva veći iznos od pojedinačnih
limita, navedenih u tački II ove Odluke, za svaku mjeru (LOT);
g) prijava aplikanta koji je izvršio izmjenu šifre djelatnosti nakon objave Javnog poziva;
h) prijava aplikanta koji nije opravdao od Ministarstva dodijeljena finansijska sredstva
poticaja, po ranije preuzetim ugovornim obavezama, do objave Javnog poziva;
i) prijava aplikanta – primaoca državne pomoći male vrijednosti – de minimis, kojem su
dodijeljena bespovratna poticajna sredstva, iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti u BiH, u
tri (3) uzastopne fiskalne godine, u iznosu preko 200.000 €.
Sve kategorije aplikanata, koje se prijavljuju na Javni poziv, moraju biti u većinskom
vlasništvu državljanina Bosne i Hercegovine (minimalno 51%).

IV SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava na Javni poziv mora biti urađena sadržajno i redosljedom, prema elementima koji se
zahtijevaju, ovisno o pojedinoj mjeri – LOT- u.
Da bi prijava aplikanta (podnosioca zahtjeva) bila uzeta u razmatranje, moraju kumulativno
biti ispunjeni sljedeći osnovni uslovi:
a) da aplikant podnese prijavu na obrascu – Zahtjev za uključivanje u Program;
b) da ponudi sažetak projektnog prijedloga (u obrascu Zahtjeva za uključivanje u Program);
c) da dostavi opće i posebne priloge (navedene u Javnom pozivu, za svaki pojedini LOT).
Zahtjev za uključivanje u Program
Pod ovim se podrazumijeva uredno popunjen obrazac – Zahtjev za uključivanje u Program
(u daljem tekstu: Zahtjev), u kojem mora biti sažetak projektnog prijedloga, te navedeni
osnovni podaci koji se traže o aplikantu (naziv aplikanta, adresa sjedišta, općina/grad, kanton,
zakonski zastupnik, kontakt osoba, pravni status, vlasništvo, vrsta i šifra djelatnosti,
identifikacioni broj (broj poreznog obveznika), transakcijski broj/naziv poslovne banke
aplikanta), broj trenutno zaposlenih i broj osoba koje aplikant namjerava zaposliti, iznos
bespovratnih sredstava koja traži od Ministarstva, kao i iznos vlastitih sredstava, koja će
aplikant uložiti u realizaciju neke od mjera (LOT-ova), iz tačke II ovog Javnog poziva.
Zahtjev mora biti ovjeren potpisom i pečatom od strane ovlaštene osobe aplikanta.
Obrazac Zahtjeva se preuzima sa web stranice Ministarstva (www.privredahnk.gov.ba) i
popunjava isključivo elektronski.
6

Opći prilozi
Pod općim prilozima se podrazumijeva dokumentacija koja se zahtijeva od svakog aplikanta,
bez obzira na kategoriju kojoj pripada, kojom se nesumnjivo dokazuje da je on kompetentan,
pouzdan i da redovno ispunjava svoje zakonske obaveze, vezane za njegovo poslovanje
(uplata direktnih i indirektnih poreza i doprinosa), te da će poticajna sredstva upotrijebiti
namjenski (u skladu sa uslovima iz Javnog poziva).
Lista općih priloga koji se zahtijevaju:
a) Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti, koje izdaje
Federalni zavod za statistiku (ovjerena kopija);
b) Lista osiguranih lica za obveznika, koju izdaje Porezna uprava Federacije BiH
(original);
c) Prvo Rješenje o registraciji (ovjerena kopija) i Aktualni izvod iz sudskog registra za
pravna lica (ne stariji od (3) tri mjeseca, računajući od datuma objave Javnog poziva
(original ili ovjerena kopija) / Rješenje o registraciji, od nadležnog općinskog
organa, za fizička lica (obrte), (ovjerena kopija);
d) Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija);
e) Uvjerenje / potvrda o registraciji poreza na dodanu vrijednost – PDV (ukoliko je u
sistemu PDV-a, u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost), (ovjerena
kopija);
f) Uvjerenje / potvrda o izmirenju direktnih poreza (doprinosa za PIO/MIO i doprinosa
za zdravstveno osiguranje), koju izdaje Porezna uprava Federacije BiH (original);
g) Uvjerenje / potvrda o redovnom izmirenju indirektnih poreza, koju izdaje Uprava za
indirektno oporezivanje (ukoliko je u sistemu PDV-a, u skladu sa Zakonom o porezu
na dodanu vrijednost), (original);
h) Uvjerenje / potvrda od nadležnog suda da nije pokrenut stečaj / likvidacija privrednog
subjekta, odnosno, uvjerenje od nadležne službe općine / grada da fizičko lice (obrt)
nije prestalo djelovati, ili da nije pokrenut postupak brisanja (original);
i) Uvjerenje / potvrda o državljanstvu za većinskog vlasnika/e u pravnom licu, odnosno
za vlasnika/e većinskog udjela u društvu, ili većinskog paketa dionica / uvjerenje /
potvrda o državljanstvu za vlasnika obrta (original ili ovjerena kopija);
j) Potvrda banke o transakcijskom računu pravnog lica / obrta (original);
k) Izjava (I-1), (obrazac koji se preuzima sa web stranice Ministarstva) o neosuđivanosti i
nevođenju postupka, po osnovu privrednog kriminala fizičkog lica, odnosno
odgovornog lica u pravnom licu, potpisana od strane aplikanta i ovjerena kod
nadležnog organa uprave ili notara;
l) Izjava (I-2), (obrazac koji se preuzima sa web stranice Ministarstva) o primljenoj
državnoj pomoći male vrijednosti, od bilo kojeg nivoa vlasti u BiH (de minimis), koja
je aplikantu dodijeljena u prethodne dvije fiskalne godine (2019.- oj i 2020.- oj) i u
tekućoj fiskalnoj godini, u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u BiH
(„Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12, 39/20) i Uredbom o uslovima i postupku za
dodjelu pomoći male vrijednosti – de minimis pomoć („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 27/18), potpisana od strane aplikanta i ovjerena kod nadležnog organa
uprave ili notara;
m) Izjava (I-3), (obrazac koji se preuzima sa web stranice Ministarstva) o namjenskom
utrošku sredstava poticaja, potpisana od strane aplikanta i ovjerena kod
nadležnog organa uprave ili notara.

7

Posebni prilozi
Posebni prilozi se zahtijevaju od aplikanta, zavisno o uslovima, utvrđenim za svaki pojedini
LOT iz tačke II ovog Javnog poziva.
Lista posebnih priloga koji se zahtijevaju:
a) Izvještaj o finansijskom poslovanju – bilans uspjeha za 2020. godinu, (za LOT broj
1.), osim ako je subjekt registrovan nakon 01.01.2021. godine (ovjerena kopija);
b) Potvrda o invalidnosti za većinskog vlasnika u pravnom licu, odnosno za vlasnika/e
većinskog udjela u društvu, ili većinskog paketa dionica / potvrda o invalidnosti za
vlasnika obrta, (za LOT broj 1. i LOT broj 3.), (ovjerena kopija);
c) Izvještaj o finansijskom poslovanju – bilans stanja i bilans uspjeha za 2019. i 2020.
godinu, (za LOT broj 2.), (ovjerena kopija).
Ukoliko je subjekt male privrede (pravno ili fizičko lice) registrovan u periodu, kraćem od 3
(tri) mjeseca, računajući od dana objave Javnog poziva u „Službenim novinama HNK“, nije
obavezan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje uredno izmirenje direktnih poreza
(doprinosa za PIO / MIO i zdravstveno osiguranje) i indirektnih poreza, (ovo se odnosi samo
na LOT broj 1.).
Važne napomene:
Aplikant je obavezan navesti sve osnovne podatke u obrascu – Zahtjev za uključivanje u
Program i odgovara za istinitost svih svojih navoda, a uz zahtjev je dužan dostaviti,
istovremeno, i sve opće i posebne priloge, koji se traže za pojedini LOT.
Popis potrebne dokumentacije, za svaku pojedinu mjeru (LOT), iz tačke II Javnog poziva,
nalazi se i preuzima sa službene web stranice Ministarstva – (www.privredahnk.gov.ba),
(tenderska dokumentacija za svaki LOT pojedinačno).
Na svakom od dostavljenih uvjerenja / potvrda, koje aplikant prilaže uz prijavu, mora jasno
biti naznačena svrha: „prijava na Javni poziv Ministarstva privrede HNK“.
Dokumenti koji se prilažu u ovjerenoj kopiji ne smiju biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući
od dana objave Javnog poziva u „Službenim novinama HNK“.

V KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVA I ODABIR KORISNIKA

Kriteriji za odabir korisnika, i ocjenu prispjelih prijava, utvrđeni su posebno za svaki LOT, u
tački II ovog Javnog poziva.
Ministar privrede HNK (u daljem tekstu: Ministar) imenuje komisiju za provođenje Javnog
poziva za odabir korisnika poticajnih sredstava (u daljem tekstu: Komisija).
Komisija vrši administrativnu provjeru i ocjenjivanje prispjelih prijava na Javni poziv
Ministarstva, koje udovoljavaju formalno-pravnim uslovima, prema kriterijima, utvrđenim u
Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva i u tački II ovog Javnog poziva, a
sve u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male
privrede HNK 2021.-2024. godine.
Komisija sačinjava listu uspješnih prijava na Javni poziv, za svaki pojedini LOT, te
pismeni Izvještaj o radu Komisije, koje dostavlja Ministru.
Na osnovu Izvještaja o radu Komisije, Ministar utvrđuje prijedlog Odluke o odabiru korisnika
poticajnih sredstava, koji se upućuje Vladi HNK na usvajanje.
8

Prilikom utvrđivanja prijedloga Odluke o odabiru korisnika sredstava, Ministar može uzeti u
obzir ukupan iznos sredstava koja je aplikant prethodno dobio od Ministarstva, u posljednje
tri (3) godine, računajući u odnosu na godinu u kojoj je raspisan Javni poziv, pri čemu
prednost mogu imati oni aplikanti koji ispunjavaju tražene uslove iz Javnog poziva, a koji
nisu prethodno dobili sredstva poticaja od Ministarstva, zatim važnost projekta, u smislu
njegove usklađenosti sa strateškim dokumentima HNK, kao i druge poznate činjenice.
Konačnu Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava donosi Vlada HNK.
Odluka o odabiru korisnika poticajnih sredstava Ministarstva, koju donese Vlada HNK,
objavljuje se u „Službenim novinama HNK“ i na službenoj web stranici Ministarstva.
Podnosilac prijave na Javni poziv Ministarstva, koji ne bude odabran Odlukom o odabiru
korisnika sredstava, može uložiti prigovor Žalbenom vijeću HNK, u roku od sedam (7) dana,
od dana objave rezultata Javnog poziva u „Službenim novinama HNK“, radi provjere
činjenica, vezanih za ocjenu njegove prijave.
Ocjenjivanje prijava na LOT – ove iz tačke II, koje udovoljavaju formalno-pravnim uslovima
iz Javnog poziva, Komisija vrši na osnovu sljedećih kriterija i pripadajućih bodova za iste:
LOT 1. – POTICAJ PODZETNICIMA POČETNICIMA _______________________
1. Broj zaposlenih 25
2. Pripadnost vlasnika ciljnoj skupini 15
3. Ravnomjerna teritorijalna zastupljenost 20
4. Stepen sufinansiranja 15
5. Novo zapošljavanje 25
Ukupno bodova: 100
LOT 2. – POTICAJ TEHNOLOŠKOM RAZVOJU I DIGITALIZACIJI_____________

1. Broj zaposlenih 15
2. Stepen sufinansiranja 30
3. Ravnomjerna teritorijalna zastupljenost 20
4. Broj godina prisustva na tržištu 10
5. Novo zapošljavanje 25
Ukupno bodova: 100
LOT3. – POTICAJ OBRTIMA, STARIM I TRADICIONALNIM_DJELATNOSTIMA

1. Broj zaposlenih 20
2. Pripadnost vlasnika ciljnoj skupini 15
3. Ravnomjerna teritorijalna zastupljenost 20
4. Stepen sufinansiranja 25
5. Novo zapošljavanje 20
Ukupno bodova: 100
U slučaju da se, zbog ograničenosti sredstava, namijenjenih pojedinim LOT-ovima, korisniku
sredstava dodijeli manji iznos, za ponuđeni projekat, od onog kojeg je naveo u prijavi –
Zahtjevu za uključivanje u Program, ugovorom, kojeg će Ministarstvo zaključiti sa
korisnikom, biće precizirano koji će dio njegovog projekta biti realizovan dodijeljenim
9

sredstvima, odnosno, tačno će biti utvrđena njihova namjena, radi podnošenja valjanog
izvještaja o utrošku sredstava.
Korisnik koji ulaže i vlastita sredstva u implementaciju svog projekta (opcija
sufinansiranja), u dostavljenom revidiranom zahtjevu za uključivanje u Program, morat
će zadržati isti omjer (procenat) između sredstava, dodijeljenih od Ministarstva, i vlastitih
sredstava, kao onaj kojeg je naveo u prvom obrascu Zahtjeva za uključenje u Program.
Vlastita sredstva, koja korisnik uloži u realizaciju projekta kojim je aplicirao na Javni poziv,
Ministarstvo će priznati samo ako su ista utrošena isključivo nakon objave ovog Javnog
poziva na web stranici Ministarstva privrede i na web stranici Vlade HNK.
U slučaju da Komisija prihvati više projektnih prijedloga istog aplikanta, biće mu dozvoljeno
da se izjasni za koji će se od prihvaćenih projekata opredijeliti, obzirom da Ministarstvo može
poticati samo jedan projekat istog aplikanta.
VI NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv učesnici mogu aplicirati s više projektnih prijedloga, s tim da je svaka prijava
nezavisna i dostavlja se Ministarstvu za svaki projektni prijedlog posebno.
Prijava na Javni poziv (Zahtjev) se podnosi Ministarstvu na aplikacijskom obrascu, koji se
može preuzeti elektronskim putem, sa web stranice Ministarstva – www.privredahnk.gov.ba i
popunjava se isključivo elektronski.
Prijava, sa potrebnim prilozima, šalje se preporučenom poštom, u zapečaćenoj koverti, na
adresu:

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
MINISTARSTVO PRIVREDE
Husnije Repca bb, 88000 Mostar
sa naznakom:
„NE OTVARATI“
Prijava po Javnom pozivu za odabir korisnika bespovratnih sredstava Ministarstva
privrede HNK, za LOT, broj:____, _____________________________________________ (upisati puni naziv LOT-a)
Na poleđini koverte obavezno se navodi: naziv aplikanta (pravnog ili fizičkog lica/obrta), ime
i prezime odgovornog lica, adresa i kontakt telefon aplikanta, te se navedeni podaci
ovjeravaju pečatom aplikanta.
Rok za dostavu prijava je petnaest (15) dana, računajući od dana objave ovog Javnog poziva
na web stranici Ministarstva privrede i na web stranici Vlade HNK.
Dokumentaciju, koja je priložena uz prijavu, Ministarstvo nije dužno vratiti aplikantu.

VII TROŠKOVI PRIJAVE

U postupku po ovom Javnom pozivu Ministarstvo ne snosi odgovornost prema učesnicima
Javnog poziva, u pogledu aktivnosti koje su poduzeli, radi apliciranja na određeni LOT, kao
ni njihove troškove.

10

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Ministarstvo, također, zadržava pravo da dostavljene projektne prijedloge prihvati u cijelosti,
djelimično, ili ih odbije, da poništi Javni poziv, zbog opravdanih razloga, ili da odbaci sve
projektne prijedloge, u bilo koje vrijeme, prije zaključenja pojedinačnih ugovora sa budućim
korisnicima poticajnih sredstava.
Nakon što Vlada HNK donese Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava, sa subjektima
male privrede, koji budu uvršteni u listu korisnika sredstava, Ministarstvo zaključuje
pojedinačne ugovore o implementaciji poticajnih sredstava (u daljem tekstu: ugovor).
Ugovor obavezno sadrži: predmet i cilj ugovora, visinu, namjenu i rok implementacije
odobrenih sredstava, prava i obaveze ugovornih strana (kao što su način izvještavanja o
utrošku sredstava, inspekcijski nadzor nad utroškom sredstava, u svrhu za koju su odobrena,
sankcije u slučaju nepoštivanja ugovora i ostalo), uslove za raskid ugovora, te rješavanje
eventualnih sporova.
Ugovor stupa na snagu kada ga uredno potpišu obje ugovorne strane, s tim da rok za
implementaciju projekta, u trajanju od najduže šest (6) mjeseci, počinje teći od dana uplate
novčanih sredstava na račun korisnika.
Nakon isteka roka za implementaciju projekta, u periodu od najviše 30 dana, svaki korisnik
sredstava je dužan dostaviti Ministarstvu elektronski popunjen obrazac Izvještaja o
implementaciji dodijeljenih sredstava, sa relevantnom dokumentacijom, kojom se dokazuje
namjenski utrošak sredstava.
Sve dopunske informacije, vezane za ovaj Javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom,
putem telefona Ministarstva, broj 036/551-069, u periodu od 12-14 sati.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
MINISTARSTVO PRIVREDE

Broj: 07-03-24-255-46/21
Mostar, 03.12.2021. godine

Ministar

Željko Laketić s.r