Na osnovu Člana 20a. Zakona o radu (,,Službene  novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko- neretvanskom kantonu/županiji („Službene novine HNK“ broj: 4/19, 5/19 i 5/20), Člana 57. Statuta JP ”Sportski centar Jablanica” d.o.o. Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj: 03/17 i 04/18), Člana 12. Pravilnika o radu, Člana 13., 20. i 21. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka  i odluke Nadzornog odbora o potrebi prijema zaposlenika br. 05-201/21-NO-XLVI od 06.09.2021.godine, Direktor JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica, raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u
JP “Sportski centar Jablanica” d.o.o. Jablanica
uz obavezan probni rad od 3 (tri) mjeseca
 

I

Raspisuje se konkurs za popunu sljedećih radnih mjesta i to:

 

Referent za tehničko održavanje sportskog centra  – 1 izvršilac;
Referent za održavanje prostora i poslove kurira u sportskom centru (domar) – 1 izvršilac;
II

Vremenski period na koji se zasniva radni odnos: neodređeno radno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

III

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati koji se prijavljuju na oglas treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

završena SSS (IV stepen) obrazovanje, elektrotehničkog ili mašinskog smjera;
najmanje 6 (šest) mjeseci radnog  iskustva.
Kratak opis poslova: svakodnevno održava sve poslovne i pomoćne prostorije za koje je zadužen, pomaže u organizaciji svih aktivnosti koje se odvijaju u preduzeću i pruža podršku (utakmice, manifestacije, sajmovi i sl), održavanje ulaznog platoa, dvorišnog prostora i trotoara ispred dvorane, zelene površine i sl, održavanje sistema za naplatu parkinga i parking prostora, održavanje takmičarskih površina, najmeštaja i opreme…

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

završena SSS (III stepen) obrazovanje;
najmanje 3 (tri) mjeseca radnog iskustva.
Kratak opis poslova: vrši grube i sitne popravke na zgradi, opremi i inventaru, otklanja i popravlja kvarove na svim vidovima instalacijama i brine za njihovo uredno funkcionisanje, popravlja i održava krov, patose, prozore i vrata, vrši nadzor nad elektro aparatima i uređajima i odgovoran je za njihovu ispravnost, vrši molerajske radove u ljetnom periodu, vodi brigu o ispravnosti hidranata i šahtova, obavlja kurirske poslove…

 

IV

Pored općih uslova predviđenih Zakonom (državljanstvo BIH, zdravstvena sposobnost i punoljetstvo), kandidati su dužni ispunjavati i posebne uslove, te  dostaviti sljedeće dokumente:

 

Prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK i u prostorijama Preduzeća, na adresi: Željeznička bb, 88 420 Jablanica;
Kratka biografija, kontakt telefon;
Svjedočanstvo/diploma o završenom stepenu obrazovanja (za radna mjesta: 1. 2.);
uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu (za radna mjesta pod rednim brojem 1. 2.);
važeći izvod iz matične knjige rođenih (za radna mjesta pod rednim brojevima: 1. 2.);
uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci (za radna mjesta pod rednim brojevima: 1. 2.).
V

Kandidati su dužni priložiti originalnu dokumentaciju ili ovjerene fotokopije istih.

 

VI

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica  u Hercegovačko – neretvanskom Kantonu („Sl.novine HNK“ broj 6/18, 4/21), kao i osobe koje po drugim važećim zakonima imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove radnog mjesta.

 

VII

Prijavljivanje na javni konkurs se vrši dostavljanjem prijave preporučeno putem pošte uz koju moraju biti priloženi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa, odnosno dokumentacija navedena u sadržaju javnog oglasa (tačka IV Javnog oglasa), sa posebnom napomenom za koju poziciju kandidat dostavlja prijavu.

 

VIII

U toku postupka po javnom konkursu, kandidati će se kontaktirati o datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua, te izboru kandidata.

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti  uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje o nekažnjavanju i ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove ne starije od tri mjeseca.

Sa izabranim kandidatom na neodređeno vrijeme Ugovor o radu zaključit će se uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. JP ”Sportski centar Jablanica” d.o.o. Jablanica će u svojoj arhivi zadržati svu pristiglu dokumentaciju i neće vršiti povrat iste.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom ili lično na adresu:

 

JP “Sportski centar Jablanica” d.o.o. Jablanica
Ul. Željeznička bb
88 420 Jablanica
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom
“Prijava na konkurs
– NE OTVARAJ”