Uz podršku EU u Bosni i Hercegovini , a u organizaciji nositelja projekta Agencija lokalne demokratije Mostar, načelnik Jablanice, Damir Šabanović, prisustvovao je Prvoj konferenciji trogodišnjeg projekta “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u BiH – LINK za saradnju”.

Konferencija okuplja grado(načelnike) i državne službenike Berkovića, Jablanice, Kostajnice, Maglaja,  Mostara, Nevesinja,  Novog Grada, Prijedora, Ravnog, Trebinja, Zavidovića i Žepča, predstavnike projektnih partnera kao i predstavnice Vijeća Evrope.  Projekt među ostalim promoviše principe dobrog i odgovornog upravljanja jedinicama lokalne samouprave u BiH, želi ojačati kapacitete lokalnih vlasti putem ELoGE metodologije Vijeća Evrope, kao i kapacitete organizacija civilnog društva koje se bave procesima javnog zagovaranja.